ေဆးတကၠသိုလ္-ေတာင္ႀကီး သို႔ KDDI Foundation Japan မွာ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ မွတ္တမ္

Team Based Learning Department of Biochemistry